KUPONGSKOD: BY18

Villkor

Välkomna! Bonnyin.se erbjuder sina tjänster till dig enligt de meddelanden, termer och villkor som anges i detta avtal ("Avtalet"). Dessutom, när du använder någon Bonnyin.se tjänst (t.ex. Kundrecensioner ), kommer du att bli föremål för de regler, riktlinjer, policys, termer och villkor som gäller för sådana tjänster, och de ingår i detta avtal genom denna referens. Bonnyin.se förbehåller sig rätten att ändra denna webbplats och dessa villkor när som helst.

Åtkomst till, bläddra, eller på annat sätt använda webbplatsen visar du ditt avtal på alla villkor i detta avtal. Läs den här avtalet noggrant innan du fortsätter.

Användning av Site:

Du försäkrar att du är minst 18 år eller besöker webbplatsen under överinseende av en förälder eller vårdnadshavare. Med förbehåll för villkoren i detta avtal ger Bonnyin.se dig härmed en begränsad, återkallelig, icke överförbar och icke-exklusiv licens att komma åt och använda webbplatsen genom att visa det på din webbläsare bara för att handla för personlig objekt som säljs på Webbplatsen och inte för kommersiellt bruk eller användning på uppdrag av tredje part, med undantag för vad som uttryckligen tillåts av Bonnyin.se i förväg. Brott mot detta avtal skall resultera i omedelbar återkallelse av licensen som beviljats i denna punkt utan att meddela dig.

Förutom vad som tillåts i stycket ovan får du inte reproducera, distribuera, visa, sälja, hyra ut, överföra, skapa härledda verk från, översätta, modifiera, reverse-engineer, plocka isär, dekompilera eller på annat sätt utnyttja denna webbplats eller någon del av den, om inte uttryckligen tillåts Bonnyin.se skriftligen. Du får inte göra någon kommersiell användning av något av den information som finns på webbplatsen eller göra någon användning av webbplatsen till förmån för ett annat företag, om inte uttryckligen tillåts av Bonnyin.se i förväg. Bonnyin.se förbehåller sig rätten att vägra service, avsluta konton, och / eller annullera beställningar efter eget gottfinn, inklusive, utan begränsning, om Bonnyin.se tror att kund agerande bryter mot tillämplig lag eller är skadligt för Bonnyin.se intressen.

Du får inte ladda upp, distribuera eller på annat sätt publicera på Webbplatsen något innehåll, information eller annat material som (a) bryter mot eller kränker upphovsrätt, patent, varumärken, servicemärken, affärshemligheter eller andra immateriella rättigheter för någon person; (b) är ärekränkande, hotande, ärekränkande, obscent, oanständigt, pornografiskt eller kan ge upphov till civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar enligt amerikansk eller internationell rätt; eller (c) omfattar alla buggar, virus, maskar, luckor, trojanska hästar eller annan skadlig kod eller egenskaper. Bonnyin.se kan ge dig ett lösenord och konto identifiering så att du kan komma åt och använda vissa delar av denna webbplats. Varje gång du använder ett lösenord eller identifiering, kommer du att anses ha rätt att få tillgång till och använda webbplatsen på ett sätt som överensstämmer med villkoren i detta avtal, och Bonnyin.se har ingen skyldighet att undersöka tillståndet eller källan till alla sådant tillträde eller användning av webbplatsen.

Du kommer att vara ensam ansvarig för all tillgång till och användning av denna webbplats av alla som använder lösenordet och identifiering som ursprungligen tilldelats dig om en sådan tillgång till och användning av denna webbplats eller faktiskt inte godkänts av dig, inklusive, utan begränsning, alla meddelanden och överföringar och alla förpliktelser (inklusive, utan begränsning, ekonomiska förpliktelser) uppkommer genom sådan åtkomst eller användning. Du är själv ansvarig för att skydda säkerheten och sekretessen för lösenordet och identifiering som tilldelats dig. Du ska omedelbart meddela Bonnyin.se om någon obehörig användning av ditt lösenord eller identifiering eller något annat brott eller hotande överträdelse av Webbplatsen säkerhet.

Recensioner och kommentarer

Om inte annat föreskrivs någon annanstans i detta avtal eller på platsen, något som du skickar eller post till platsen och / eller tillhandahålla Bonnyin.se, inklusive, utan begränsning, idéer, kunskap, teknik, frågor, recensioner, kommentarer och förslag (kollektivt, "Inskick") är och kommer att behandlas som icke konfidentiell och utan äganderätt, och genom att skicka in eller bokföring, godkänner du att oåterkalleligen licensiera posten och alla immateriella rättigheter i samband med detta (exklusive de moraliska rättigheter som upphovsmannarätt) och Bonnyin.se utan kostnad och Bonnyin.se ska ha avgiftsfri, världsomfattande, evig, oåterkallelig och överlåtbar rätt att använda, kopiera, distribuera, visa, publicera, utföra, sälja, hyra ut, överföra, anpassa, skapa härledda verk från sådana Inskick på något sätt och i någon form, och att översätta, modifiera, reverse-engineer, plocka isär eller dekompilera sådana Inskick. Alla inlagor skall automatiskt bli det enda och exklusiva egendom Bonnyin.se och får inte tillbaka till dig och du accepterar att inte ta upp alla tvister i samband med all användning av posten genom Bonnyin.se i framtiden.

Du garanterar att dina sändningar, helt eller delvis, är tydliga och fria från IP rätt intrång, tvister eller krav från utomstående. Bonnyin.se tar inget ansvar för missbruk av upphovsrätten eller andra rättigheter för tredje part av dig. Du åtar dig att försvara efter och ersätta Sponsor mot eventuella förluster orsakade på grund av användningen av uppgifterna för andra ändamål.

Utöver de rättigheter som gäller för ett Bidrag när du skriva kommentarer eller recensioner till webbplatsen du också att Bonnyin.se rätten att använda det namn som du skickar med någon översyn, kommentarer eller annat innehåll, om någon, i samband med en sådan översyn, kommentarer eller annat innehåll. Du representerar och garanterar att du äger eller på annat sätt kontrollerar alla rättigheter till recensioner, kommentarer och annat innehåll som du lägger upp på denna webbplats och att användningen av dina recensioner, kommentarer eller annat innehåll från Bonnyin.se inte kan utgöra intrång eller kränker rättigheterna för någon tredje part. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv, eller på annat sätt vilseleda Bonnyin.se eller tredje man i fråga om ursprunget av sändningar eller innehåll. Bonnyin.se kan, men är inte skyldig att ta bort eller ändra Inlagor (inklusive kommentarer eller recensioner) av någon anledning.

Copyright

All text, grafik, fotografier eller andra bilder, knappikoner, ljudklipp, logotyper, slogans, firmanamn eller ord programvara och annat innehåll på webbplatsen för Bonnyin.se (kollektivt "Innehåll"), tillhör uteslutande Bonnyin.se eller dess lämpliga innehållsleverantörer. Du får inte använda, reproducera, kopiera, ändra, överföra, visa, publicera, sälja, licensiera, offentligt framföra, distribuera eller kommersiellt exploatera något av Innehållet eller annat sätt förfoga över något av Innehållet på ett sätt som inte är tillåtet enligt Bonnyin.se, utan Bonnyin.se uttryckliga skriftliga medgivande. Användningen av data mining, robotar eller liknande datainsamlingsverktyg på Bonnyin.se samt användning av Bonnyin.se varumärken eller servicemärken i meta-taggar är strängt förbjudet. Du kan se och använda Innehållet endast för din personliga information och för shopping och beställning på webbplatsen och inte för något annat ändamål. Insamling, sammanställning och montering av allt innehåll på denna webbplats ("Sammanställning") tillhör uteslutande Bonnyin.se. Du får inte använda Bonnyin.se innehålls eller sammanställning på något sätt som nedvärderar eller misskrediterar Bonnyin.se eller på något sätt som kan orsaka förvirring eller brott mot tillämpliga lagar eller förordningar. All programvara som används på denna webbplats ("Programvaran") ägs av Bonnyin.se och / eller dess programvaruleverantörer. Innehållet, sammanställning och programvaran är alla skyddade enligt statliga, nationella och internationella upphovsrättslagar. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas förbehålls Bonnyin.se. Överträdelse kommer att åtalas i den fulla omfattningen av lagen.

Bonnyin.se erkänner och respekterar all upphovsrätt och varumärken. Som sådan, någon användning av TV, spelfilm, musik, film festival eller andra namn eller titlar har ingen koppling till Bonnyin.se och är uteslutande tillhör upphovsrätten eller varumärkesinnehavare. Våra klänningar är inspirerade av kändis stil och är våra återgivningar av objektets bärs av kändisar på din favorit TV-program och den röda mattan, men de inte är godkända, godkänd av eller anslutna till dessa visar på något sätt och är inte avsedda som överträdelser om alla registrerade varumärken eller upphovsrätt.

Immaterialrätt Brott Policy

Det är den politik Bonnyin.se att vidta lämpliga åtgärder vid behov för att upprätthålla och erkänna alla relevanta statliga, federala och internationella lagar i samband med material som påstås göra intrång något varumärke, upphovsrätt, patent och allt eller andra immaterialrättsliga lagar . Om du är en intellektuell ägare äganderätt och du tror att Bonnyin.se säljer, erbjuder till försäljning, eller gör dem tillgängliga varor och / eller tjänster som bryter mot era immateriella rättigheter, sedan skicka följande information i sin helhet för att [email protected]
Information som krävs
       1 En elektronisk eller fysisk signatur från den person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren av en exklusiv som påstås ha kränkts;
       2 En beskrivning av det påstådda intrånget arbete eller material;
       3 En beskrivning av var det påstått kränkande materialet finns på webbplatsen (produkt (er) URL);
       4 Rimligen tillräcklig information för att vi ska kunna kontakta dig, t.ex. din adress, telefonnummer och e-postadress;
       5. Ett uttalande av dig att du har goda skäl att tro att den omstridda användningen av materialet inte har godkänts av upphovsrätten eller annan äganderätt ägare, dess agent eller lagen;
       6 Identifiering av de immateriella rättigheter som du hävdar har kränkts genom Webbplatsen (t.ex. "XYZ copyright", "ABC varumärke, nr 123456, registrerat 1/1/04 Reg.", Etc);
       7 Ett uttalande av dig att ovanstående information och anmälan är korrekt, och under ed, att du är upphovsrättsinnehavaren eller har behörighet att agera på uppdrag av ägaren, vars exklusiva rättighet påstås ha åsidosatts.

Uppsägning och Effekt av uppsägning

Förutom andra rättsliga och rättvis prövning, Bonnyin.se får, utan föregående meddelande till dig, omedelbart säga upp avtalet eller återkalla någon eller alla dina rättigheter som ges enligt detta avtal. Vid uppsägning av detta avtal, skall du omedelbart upphöra med all tillgång till och användning av webbplatsen och Bonnyin.se skall, utöver eventuella andra rättsliga eller rättvis prövning, omedelbart återkalla alla lösenord (s) och konto identifiering utfärdas till dig och neka din tillgång till och användning av denna webbplats, helt eller delvis. Uppsägning av detta avtal skall inte påverka de rättigheter och skyldigheter (inklusive, utan begränsning, betalningsförpliktelser) Parternas uppstår före dagen för uppsägningen.

Disclaimer och ansvarsbegränsning

Om inte annat föreskrivs i standardförsäljningsvillkor som styr detsamma för varje produkt på denna webbplats, webbplatsen, de produkter som erbjuds till försäljning på den och de transaktioner som genomförs genom den tillhandahålls av Bonnyin.se i "befintligt skick" . Bonnyin.se lämnar inga presentationer eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, avseende driften av webbplatsen eller information, innehåll, material eller produkter som ingår på denna webbplats förutom vad som här i den utsträckning tillåtet enligt tillämplig lag, Bonnyin.se frånsäger sig alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål, ingen integration intrång, titel, lugn njutning, data noggrannhet och systemet. denna webbplats kan innehålla felaktigheter, misstag eller tryckfel. Bonnyin.se garanterar inte att innehållet kommer att vara utan avbrott eller fel. i den utsträckning som lagen tillåter, kommer Bonnyin.se inte hållas ansvariga för skada av något slag som uppkommer vid användning av denna webbplats, inklusive, men inte begränsat till, indirekta tillfälliga skador, bestraffande, avskräckande, speciella eller följdskador. i den utsträckning tillämplig lag tillåter, Bonnyin.se totala ansvar gentemot dig för eventuella skador (oavsett grunden för talan) får inte överstiga i den sammanlagda storleken på de avgifter som faktiskt betalats av dig till Bonnyin.se under månaden närmast föregår handling som påstås vara orsaken till Bonnyin.se ansvar.

Beställnings acceptans

Observera att det kan finnas vissa beställningar som vi inte kan acceptera och måste avbryta. Bonnyin.se förbehåller sig rätten att när gottfinnande, vägra eller annullera en beställning av någon anledning. Vissa situationer som kan leda till att beställningen annulleras omfatta begränsningar av kvantiteter som är tillgängliga för köp, felaktigheter eller fel i produkten eller prisinformation eller problem som identifierats av våra krediter och bedrägeri undvikande avdelning. Vi kan också kräva ytterligare kontroller eller information innan du accepterar någon ordning. Vi kontaktar dig om hela eller delar av din beställning annulleras eller om ytterligare information krävs för att ta emot din beställning.

Tryckfel

Medan Bonnyin.se strävar efter att tillhandahålla korrekt produkt och prisinformation, prissättning eller tryckfel kan förekomma. Bonnyin.se kan inte bekräfta priset på ett objekt förrän du beställer. I händelse av att ett objekt är noterad på ett felaktigt pris eller fel information på grund av ett fel i prissättning eller produktinformation skall Bonnyin.se ha rätt, efter eget godtycke, att vägra eller annullera alla beställningar för det objektet. I händelse av att ett objekt är mis-priced, Bonnyin.se kan efter eget gottfinnande, antingen kontakta dig för instruktioner eller avboka din beställning och meddela dig om sådana avbokning.

Priser i olika valutor

Prissättning av produkter som säljs av Bonnyin.se bygger på siffror som beräknats i US-dollar (USD). Priser visas i andra valutor omräknas från US-dollar i enlighet med den mest aktuella omräkningskurser. På grund av fluktuerande valuta värden, priserna visas i icke-amerikanska valörer av valuta på Webbplatsen, annat än på den enskilda produktsidan, kanske inte den mest aktuella. Områden av Webbplatsen där icke-amerikanska valörer av valuta kan vara felaktig inkluderar, men är inte begränsade till, reklam banners, kampanjsidor, och information om produktkategorisidor. Priset som visas på en enskild produktsida, oavsett valuta valör, är det aktuella priset du är skyldig att betala för att Bonnyin.se, exklusive frakt.

Länkar

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser på Internet som ägs och drivs av tredje part. Du accepterar att Bonnyin.se ansvarar inte för driften av eller innehåll på eller via en sådan webbplats.

Rättsmedel

Du accepterar att Bonnyin.se s botemedel på lag för de faktiska eller hotande överträdelse av detta avtal skulle vara otillräcklig och att Bonnyin.se skall ha rätt till särskilda prestanda eller förelägganden, eller båda, utöver eventuella skador som Bonnyin.se kan vara laglig rätt att återhämta sig, tillsammans med skäliga kostnader för någon form av tvistlösning, inklusive, utan begränsning, advokatarvoden.

Ingen rättighet eller gottgörelse av Bonnyin.se gäller exklusive alla andra, vare sig på lag eller i eget kapital, inklusive, utan begränsning, skador förelägganden, advokatarvoden och kostnader.

Inget fall av avstående av Bonnyin.se av sina rättigheter eller rättsmedel enligt dessa villkor skall innebära någon skyldighet att bevilja något liknande, framtida eller annat undantag.